október 22, 2018

GDPR

Odo dňa 25. mája 2018 sa začína v praxi uplatňovať nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR a zákon“).

Slovenský minifutbalový zväz aplikuje príslušné ustanovenia GDPR a zákona do praxe.
Kontakt na ustanovenú zodpovednú osobu: gdpr@minifutbal.sk, tel. 0904 900 961.

Súvisiace dokumenty a informácie: